ZAVŘÍT MENUHOMEPRODUKTPODPORABLOGKONTAKTPŘIHLÁSIT SE
ENGLISH
Existují rozdíly v záznamu měření mezi distribucí a systémem CES BATTERY BOX?

Ano, existují. V následujícím článku si podrobně vysvětlíme, proč a jak k tomu dochází.

V úvodu si připomeňme několik důležitých faktů:

  1. Měření elektrické energie v CES BATTERY BOXU je samostatné, informativní a neslouží ke konečné fakturaci vašeho dodavatele elektrické energie.
  2. Pro konečné vyúčtování spotřeby elektrické energie ve vaší domácnosti slouží vždy pouze výsledky distribučního měřící zařízení.

Mezi měřícím zařízením distribuce, CES BATTERY BOXEM nebo u produktů podobného typu jiných výrobců dochází vždy k rozdílům v měření. Ty jsou dány technologickými, technickými vlastnostmi a časem ukládání změřených dat do registrů.

Jak vypadá systém způsobu měření

Měřící zařízení (distribuční elektroměr a elektroměr CES BATTERY BOXU) využívají odlišnou technologii. Měřící zařízení distribuce je sofistikovaný přístroj, který zaznamenává průběhy měřených veličin a ukládá je do registrů v jiném čase než ostatní běžně využívané přístroje. Co přesně to znamená v procesu měření? Pokud je odběr elektrické energie v zátěži ve stavu často měnícího výkonu, viz obrázek 1 níže, jsou rozdíly mezi měřeními více patrné. Každý z měřících přístrojů ukládá do registru časové průběhy měřených veličin v jiném čase.

 

Obr. 1 Záznam měření elektrické energie ze zařízení CES BATTERY BOX ve stavu často se měnícího výkonu. Zelená – distribuční síť. modrá – zátěž.

 

Pokud je ale odběr elektrické energie v zátěži kontinuální viz obrázek 2 níže, je rozdíl mezi jednotlivými měřeními méně odlišný.

 

Obr. 2 Záznam měření elektrické energie ze zařízení CES BATTERY BOX ve stavu kontinuální zátěže. Zelená – distribuční síť. modrá – zátěž.

 

Citlivost měřícího zařízení a třída přesnosti

Citlivost měření a třída přesnosti je v distribučních elektroměrech logicky nesrovnatelně lepší. Jedná se o drahý měřící přístroj, který obecně výrobci fotovoltaických systémů nevyužívají. Hlavním důvodem bývá nepoměr mezi vysokou cenou takových zařízení a skutečnou potřebou přesnosti měření.

Malé nebo velmi malé proudy nemusí být měřícím přístrojem fotovoltaických systémů vůbec zaznamenány, distribuční elektroměr tyto proudy ale zaznamenává. V případě velmi malých odběrů ze sítě nebo dodávek do sítě to může způsobovat rozdílné načítání energie fotovoltaickým systémem ve srovnání s distribučním elektroměrem (ve výjimečných případech i v řádech jednotek kWh/den). Možným řešením by bylo zpřístupnění měřených veličin z elektroměrů distribučních společností, což je ale v současné době mimo jiné i z legislativního hlediska nereálné.

 

Vzdálenost umístění měření

Měřící zařízení distribuce (elektroměr) je většinou umístěn na hranici pozemku, zatímco systém CES BATTERY BOX máte umístěn v objektu. Vzdálenost mezi jednotlivými měřícími zařízení může čítat jednotky, někdy i desítky metrů. Zde může docházet ke ztrátě na silovém kabelovém vedení (úbytek napětí). Měřící zařízení distribuce vyhodnocuje vstupní napětí u distribučního elektroměru. Měřící zařízení v CES BATTERY BOXU naopak vyhodnocuje napětí na konci silového vedení. Díky úbytku napětí na vedení mohou být naměřené hodnoty výkonu rovněž rozdílné.

 

Vliv Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS)

Další spotřebovanou energií v měničích je povinný odběr z distribuční sítě pro splnění podmínek PPDS, příloha č.4 (ochrany U,f, řízení jalového výkonu, přizpůsobení činného výkonu, snížení činného výkonu při nadfrekvenci).  Při zapojení systému CES BATTERY BOX nebo zařízení jiných výrobců jako paralelní zdroj k distribuční soustavě, musí zařízení FVE splňovat parametry dle ČSN EN 50438 ed.2, která byla platná do 1.2.2022 a nově dle ČSN EN 50549-1 a 50549-2. V platných normách jsou na měniče kladeny takové podmínky, aby každý invertor uměl vyhodnotit kvalitu distribuční sítě. Pro zajištění této funkce tak každý měnič odebírá z distribuční sítě energii pro následnou regulaci dle PPDS, příloha č.4. Odebraná elektrická energie se může pohybovat v rozsahu od 35W do 100W a záleží na jmenovitém výkonu měniče. Tato energie rovněž není v systému CES BATTERY BOX evidována jako odvedená práce a přispívá tak k rozdílu v záznamech měření.

 

Vyšší nároky na odborné znalosti běžných uživatelů

V žádném případě se tedy nejedná o chybu zařízení a ani měření elektrické energie, ale o aktuálně běžnou vlastnost fotovoltaických systémů obecně. Jakýkoliv z těchto systémů dodávaný na trhu pracuje s odchylkami.

V minulosti s ohledem na tehdejší úroveň využívaných technologií tento fakt nebyl v širším rozsahu brát na zřetel, protože dodavatelé fotovoltaických systémů montovali zařízení klientům s vědomím, že každý komponent užitý pro celkové fungování má od daného výrobce definované vlastnosti. Rovněž data, která uživatel dostával, nebyla v minulosti dostupná vždy v takové znázorňovací kvalitě, jak je tomu nyní.

Doba pokročila a speciálně obor obnovitelných energií zažívá nebývalý rozmach, se kterým přichází nové technologie a možnosti, jejichž cílem je klientům ukázat co nejvíce dostupných a možných informací právě tak, jak je tomu i u našeho zařízení CES BATTERY BOX. To ale klade také vyšší nároky na úroveň odborných znalostí o technických náležitostech podobných zařízení u běžného uživatele. Věříme proto, že vás náš článek zaujal. Sledujte nás proto i nadále.

Tým OIG Power